گویند سلام طلائی ترین کلید برای صعود به تالار
آشنایی هاست پس صمیمی ترین سلام تقدیم شما باد
ویلاهای تک خواب
سوییت های 5 تخته
سوییت های 3 تخته
سوییت های 2 تخته
اتاق ها
سالن اردویی